Günümüz Meselelerine Fetvalar ve İçindekiler

“Bununla beraber hiç şüphe yoktur ki Ben tövbekar olan ve iman edip yararlı iş gören, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayıcıyım.” 

(Taha:82)

Fetvalar ve içindeki başlıklar

SORU : İman nedir? 

SORU  : Allah-u Zülcelal’in Selbî sıfatları kaç tanedir?

SORU  : Allah-u Zülcelal’in Subûti sıfatları kaç tanedir?

SORU  : Küfür ne demektir? Kaç çeşit küfür vardır?

SORU : Bir kimse bilmeyerek küfrü gerektiren bir söz söylese, kâfir olur mu?

SORU : Küfrü gerektiren söz ve fiillerin bir kısmı nelerdir?

SORU : Ölümle tehdit edilip inkara, küfre zorlanan kimse, mecbur kaldığı için küfrü gerektiren sözü söylese kâfir olur mu?

SORU : “Şu işi yarattım” ya da “Yaratacağım” demek câiz midir?

SORU : Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat nedir? 

SORU : İnanç sahasındaki fırkalar kaç kısımdır? 

SORU : Riddet Ne Demektir?

SORU : Büyük günah işleyenleri tekfir etmek doğru mudur?

SORU : Namaz, Zekat, Oruç ve Hac farizalarını inkar eden kimsenin hükmü nedir?

SORU : Kâlû Belâ ne demektir?

SORU : İmanın fazlalaşması veya eksilmesi mümkün müdür?

SORU : Dünyada insanın başına gelecek tüm olaylar, daha önceden belirlenmiş midir? 

SORU : “Allah her yerdedir” demek caiz midir?

SORU : Allah-u Zülcelal’in “Nur” olduğunu söylemek caiz midir?

SORU: Allah-u Zülcelal’in dünyada görülmesi mümkün müdür?

SORU: Allah-u Zülcelal’in rüyada görülmesi mümkün müdür?

SORU: Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  miraçta Allah-u Zülcelal’i görmüş müdür?

SORU : Allah-u Zülcelal’e yakınlık ve uzaklık var mıdır?

SORU : Şeytan  insanın imanını çalabilir mi?

SORU : İmansız olarak ölmeye sebep olan günahlar  nelerdir?

SORU : İnsanların ruhları, onların ölümlerinden sonra canlı kalırlar mı?

SORU : Allah-u Zülcelal’in isminden başka bir isimle, mesela bir evliyanın ismi veya anne babanın ismi ile yemin etmek caiz midir?

SORU : Allah-u Zülcelal’in, Kur’an-ı Kerimde duaların kabul olunacağına dair va’di vardır. Bazı kimseler dua ediyoruz, fakat dualarımız kabul olmuyor demektedir. Bunun sebebi nedir?

SORU : İslam’dan haberi olmayan bir kimse, kıyamet gününde sorumlu olacak mıdır?

SORU : Cin nedir? Onlara inanmamak küfre sebep olur mu?

SORU : Allah-u Zülcelal’i gerçekten sevmek nasıl mümkün olur?

SORU : Bazı hadis-i şeriflerde,  Allah’ın kullarının amellerini meleklere sorduğu ifade edilir? Allah kullarına melekler vasıtasıyla mı ulaşmaktadır?

SORU :  İsa aleyhisselam öldürüldü mü?

SORU : Muaviye hakkında çeşitli sözler söylenmektedir. Muaviye kimdir?

SORU : Mehdi aleyhisselam kimdir? Gelmiş midir? Yoksa gelecek midir?

SORU : Hz. Hızır kimdir. Bazı insanların dediği gibi hala yaşıyor mudur?

SORU : Bazı kimseler şefaatı inkar etmektedir. Şefaatın hak olduğu ayet ve hadislerle sabit değilmidir?

SORU : Ahirzaman ne demektir. Kıyamet ne zaman kopacaktır?

 

İSTİFADE EDİLEN ESERLER

1-) el-Fıkhu’l-İslami ve Edilletuhu, ez-Zuhaylî
2-) Tenviru’l-Kulüb, Muhammed Emin İrbilî
3-) Muğni’l-Muhtaç, Şirbini
5-) Bedayiu’s-Sanayi, İmam-ı Kâsânî
6-) Fethu’l-Kadir, İbnu’l-Hümam
7-) el-Mebsût, İmam-ı Serahsî
8 – ) Reddü’l-Muhtar, İbn-i Âbidin
9-) Riyazü’s-Salihin, İmam-ı Nevevi
10-) İânetü’t-Talibin, Ebu Bekr-il-Bekrî
11-) Fethu’l-Cevad bi şerhi’l-İrşad, İbn-i Hacer Heytemi
12-) Fetava el-Hindiyye, Ulema heyeti
13-) ed-Dürrü’l-Muhtar, Timurtaşî
14-) Buğyetü’l-Müsterşidin, eş-Şerif el-Hadremi
15-) Cevhere, Ebu Bekir b. Ali el-Haddadî
16-) el-Envar, Yusuf el-Erdebil
17-) Fetava el-Hayriyye, İbrahim b. Süleyman
18-) Fetava el-Kübrâ, Ahmed b. Hacer
19-) Fetava el-Remlî, Muhammed b. Şihabuddin
20-) Fetava el-Muâsıra, el-Kardavî
21-) Fethu’r-Rahmanî, Hamid Mirza el-Fergani
22-) el-Fıkh alâ Mezahibu’l-Erbea, el-Ceziri
23-) el-Hidaye, Ebu’l-Hasan Ali Merğinanî
24-) İhyau Ulumi’d-Din, İmam-ı Gazali
25-) Mecmau’l-Enhur, Şeyhzâde
26-) el-Mecmu, İmam-ı Nevevi
27-) Mektubat, İmam-ı Rabbanî
28-) el-Muğni, İbn-i Kudâme
29-) Fetava el-Hadisiyye, Heytemî
30-) Bidayetü’l-Müçtehid, İbn-i Rüşd
31-) Muvatta, İmam-ı Malik
32-) Risaletü’l-Kuşeyrî, Kuşeyrî
33-) İrşadü’s-Sarî, Kastalanî
34-) el-Fıkhu’z-Zekat, el-Kardavî
35-) Nasbu’r-Raye li-ehadisi’l-Hidaye, Zeylaî
36-) Ruhu’l-Beyan, İsmail Hakkı el-Bursevî
37-) Keşfü’l-Hafa, İsmail Muhammed Aclunî
38-) Keşşaf, Zemahşeri
39-) es-Siracü’l-Vehhac, el-Gamravî
40-) el-Umm, İmam-ı Şafii
41-) I. İslam ticaret hukuku kongresi, Kombad
42-) Şerhü’l-Akaid, et-Taftazanî
43-) İlmihâl, el-Konyevi
44-) İslami Hayat, el-Konyevi
45-) Hac ve Umre Rehberi, el-Konyevi
46-) Ayet ve Hadislerde Tasavvuf, el-Konyevi
47-) el-İhtiyar, Ebu Hanife
48-) el-Mühezzeb, el-Firazabadî
49-) Tuhfetü’l-Muhtaç, el-Heytemî
50-) Zevâcir, el-Heytemî
51-) Şebramilisi, Nureddin
52-) el-Havi, es-Suyutî
53-) Umdetü’l-Kârî, Aynî
54-) Ahkamu’l-Kur’an, Cessâs
55-) Nihayetü’l-Muhtaç, er-Remelî
56-) Sünen, Nesâi
57-) Sünen, Ebu Davud
58-) Sahih, Buhari
59-) Sünen, Darekutnî
60-) Sünen, İbn-i Mâce
61-) Camiu’s-Sahih, Tirmizi
62-) Sünen, Darimi
63-) Müsned, Ahmed b. Hanbel
64-) Sahih, Müslim
65-) Kütüb-i Sitte

 

 

You may also like...

Menü