5.Vasiyetim

Kibiri Bir Kenara Atıp Tevazu Sahibi Olalım

Kibir; kalbin huzurunu bozan manevi hastalıklar-dan birisidir. Kibir insanın kendisini başkalarından büyük olduğunu zannetmesi; tekebbür ise bu düşün-ceyi hareketleri ile ortaya koymasıdır. Halbuki büyük olduğunu iddia etmek ancak Allah-u Zülcelal’e layık-tır. Mahlukattan kim bunu iddia ederse o yalancıdır. Kibirli olan insanın durumu çok tehlikelidir. Nitekim

Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuş-tur:“Allah, kibirlenen ve büyüklenenlerin kalpleri-ni mühürlemiştir.” (Mü’min; 35) Kibir sahipleri tefekkür etmekten ve ibret almak-tan mahrumdurlar. Şunu çok iyi bilmek lâzımdır ki, kim kendisini başkasından üstün görürse, bu cehaleti sebebiyle bütün amellerini mahvetmiş olur.Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir kimse cennete giremez.” (Müslim, Ebu Davud, Beyhaki)

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Yaratılmış bir kul iken, kibirlenip yaratıcısını unutan insan, ne kötü insandır. Ölümlü iken kendisini ebedi sanan kimse, ne kötü kimsedir. Dünyada yolcu iken, ne-reden geldiğini ve nereye gideceğini unutan kul, ne

kötü kuldur.”(Tirmizi)

Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhuu şöyle demiştir: “Bir müslüman bir müslümanı küçük görmesin. Çünkü en küçük bir müslüman bile Allah yanında büyüktür.”Kendilerini diğer insanlardan üstün görenler, vaktiyle şeytanın yapmış olduğu hatayı tekrarlamış olurlar. Malum olduğu üzere, Allah-u Zülcelal Âdem aleyhisselamı yaratıp ona secde edilmesini emrettiği zaman, şeytan kibirlenmiş ve: “Nasıl olur? Ben on-dan üstünüm. Beni ateşten, onu topraktan yarat-tın.”demiştir. Allah-u Zülcelal’in buna verdiği cevap ise çok sert olmuştur:

“Gökten in, sen artık kovuldun! Ve kıyamet gü-nüne kadar da üstünde lânetim olacaktır.” (Sad; 76-78)

Kibir sahibi olan insan kendi fikir ve görüşleri-nin doğru olduğuna inanırken, başkalarının fikir ve

görüşlerinin yanlış olduğunu düşünür. Kendisini kur-tuluş ehli sayarken, onların cehalet ve felaket içinde olduklarını söyler. Kibir sahibi insan bu kadar insafsız davranınca, Allah-u Zülcelal ona kızar ve çoğu zaman ahiret cezasından evvel, kendisine bu dünyada ceza verir. İbret alınması için de bazen kendisinin tahkir

 

Devamı : … kitapta

 

Seydâ Muhammed Konyevî

Evlatlarıma ve Dostlarıma VASİYETİM

You may also like...

Menü